Apie projektą

Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra

Europos žaliojo kurso kontekste

Pagrindinis projekto tikslas – parengti Lietuvos sausumos saugomų teritorijų kiekybinės ir kokybinės plėtros schemą, kuria remiantis galima būtų siekti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos strateginiuose dokumentuose numatytų saugomoms teritorijoms keliamų tikslų. Taip pat numatoma pateikti rekomendacijas dėl susijusių teisės aktų keitimo.

Parengdamas Lietuvos saugomų teritorijų kokybinės ir kiekybinės plėtros schemą projektas tiesiogiai prisideda prie ES Žaliojo kurso veiksmo 2.1.7 Ekosistemų ir biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Šio veiksmo priemonės detalizuotos viename iš ES strateginių dokumentų – 2030 m. Biologinės įvairovės strategijoje. 2.1 skyriuje numatoma, kad ES turėtų būti saugoma bent 30 proc. sausumos ir 30 proc. jūrų ploto, o 10 proc. teritorijos turėtų būti taikoma griežta apsauga.

Šiuo metu Lietuvos sausumos saugomų teritorijų plotas nesiekia 18 proc. (įskaitant 2 proc. steigiamų Natura 2000 teritorijų, kurios dar neturi realios apsaugos), griežtai saugomų (rezervatų) – nesiekia 1 proc. Saugomų vertybių būklės duomenys rodo, kad įsteigtose teritorijose apsauga daug kur nepakankama, didelė dalis ekologinių sistemų saugomose teritorijose yra pažeistos ar degraduoja dėl kitų nepalankių veiksnių.

Suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais

2020 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIV-72 patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (VII skyriaus pirmasis skirsnis) tiesiogiai perkelti 2030 m. ES Biologinės įvairovės strategijos kiekybiniai tikslai dėl saugomų teritorijų plėtros (151.4 punktas). Programoje numatomas ir tarpinis siekis iki 2024 m. užtikrinti, kad saugomos teritorijos sudarytų 20 proc., o griežtai saugomos – 5 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos (150.2 punktas).

Projektas tiesiogiai prisideda prie šio tikslo įgyvendinimo. Be to, integruodamas kitus aspektus (daug anglies turinčios teritorijos, aktualios ekosisteminės paslaugos, jų paklausa ir potencialas, ekologinių sistemų atkūrimo teritorijos) rengiant saugomų teritorijų plėtros schemą, prisideda prie kitų Vyriausybės programos VII skyriaus pirmajame skirsnyje išvardintų sėkmės rodiklių pasiekimo: 150.1 Lietuvos miškingumo padidinimo iki 35 proc. teritorijos, 151.2 30 proc. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų sumažinimo, palyginus su 2005 m.; 162.4 geros būklės vandens telkinių padidinimo iki 90 proc.

Projekto struktūra

1. Projekto valdymas

2. Esamo Lietuvos saugomų teritorijų tinklo įvertinimas Europos žaliojo kurso kontekste

2.1. Nacionalinių teritorijų priskyrimo saugomoms ir griežtai saugomoms pagal 2030 m. ES biologinės įvairovės strategiją potencialo įvertinimas

2.2. Saugomų teritorijų apsaugos atitikties jose saugomų Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių, kitų Lietuvos Respublikos saugomų rūšių poreikiams įvertinimas

2.3. Saugomų teritorijų įvertinimas pagal Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių, kitų Lietuvos Respublikos saugomų rūšių reprezentavimą, atsižvelgiant į jų retumą, būklę, grėsmes

3. Lietuvos saugomų teritorijų tinklo integralios plėtros preliminari schema

3.1. Aktualių ekosisteminių paslaugų, jų paklausos ir potencialo teritorinio pasiskirstymo įvertinimas

3.2. Daug anglies turinčių ekologinių sistemų teritorinio pasiskirstymo įvertinimas

3.3. Pažeistų ekologinių sistemų, kurių atkūrimas potencialiai būtų aktualus buveinių ir rūšių išsaugojimui, teritorinio pasiskirstymo ir atkūrimo potencialo įvertinimas

3.4. Už saugomų teritorijų ribų esančių EB svarbos buveinių ir rūšių, kitų Lietuvos Respublikos saugomų rūšių radaviečių „karštųjų taškų“ išskyrimas

3.5. Saugomų teritorijų plėtros pasiūlymų parengimas ir prioritetų išskyrimas

3.6. Rekomendacijų dėl saugomų teritorijų plėtrai aktualių teisės aktų pakeitimų parengimas

4. Informacijos apie saugomų teritorijų plėtros poreikius sklaida ir visuomenės įtraukimas į plėtros planavimą

4.1. Konsultacijos su suinteresuotomis visuomenės grupėmis ir atsakingomis institucijomis dėl saugomų teritorijų sistemos problemų ir plėtros poreikių

4.2. Komunikacijos priemonių/įrankių kūrimas  ir sklaidos medžiagos parengimas

4.3. Visuomenės informavimas apie saugomų teritorijų plėtros poreikius ir pasiūlymus

Projekto trukmė 2021.11.01 – 2023.10.31

Bendra projekto vertė  371 478 Eur
Europos Sąjungos parama  222 886 Eur
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtinta bendrojo finansavimo suma  92 870 Eur
Gamtos paveldo fondo indėlis   55 722 Eur